Általános Szerződési Feltételek

1. Általános
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentum a Fototip Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a  www.bonuszeskuvo.hu  weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője - valamint a Weboldalon közvetített árukat és szolgáltatásokat megvásárló vevő fél (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A szerződő felek (a továbbiakban: Felek) a szolgáltatás biztosításával kapcsolatban felmerült vitás kérdéseik rendezésére a magyar joghatóságot és a magyar bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Felhasználó a szolgáltatást az ÁSZF-ben foglaltak szerint veheti igénybe. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

A Weboldal használatával kapcsolatban a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók, melyet a Felhasználó a Weboldal használatával elfogad. Jelen megállapodás a felhasználó és a Szolgáltató között jön létre.

A Felek között szerződés - a Weboldal közvetítésével - szolgáltatás megvásárlásával jön létre.

Jelen ÁSZF 2013.01.01. napján lépett hatályba. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására, ebben az esetben a változásokról regisztrált felhasználóit e-mail-ben értesíti. Az e-mailben történő értesítésről a Felhasználó az info@bonuszeskuvo.hu'; // --> e-mail címen bármikor lemondhat.

1.1 Szolgáltató azonosító adatai
Cégnév: Fototip Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Major utca 12.a
Adószám: 24228080-2-43
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-996642
B.sz.: 11600006-00000000-61389245

2. Regisztráció
A Weboldalon megrendelés kizárólag csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során rögzítésre kerülő adatokról részletes tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató nyújt.

A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen megadott adatokért, és az ebből adódó esetleges kárért, késedelemért nem vállal felelősséget.

A Felhasználó vállalja a felelősséget jelszavának titokban tartásáért.

A Felhasználó regisztrációjával és hírlevélre történő feliratkozásával elfogadja, hogy a Szolgáltató rendszeres időközönként hírlevelet küld a számára a Weboldalon található kuponos ajánlatokról és a legfrissebb szolgáltatásokról.

A Szolgáltató harmadik személy részére nem szolgáltat ki adatot.


3. Vásárlás
A vételár az adott bónusz mellett jól láthatóan és egyértelműen feltüntetett összeg, mely az általános forgalmi adót tartalmazza.

Az ár megváltoztatásának jogát fenntartja a Szolgáltató, mely a Weboldalon történő megjelenéssel egy időben válik érvényessé, és a már megrendelt kuponok árát visszamenőleg nem befolyásolja.

A Felhasználó megrendelés leadásával elfogadja a jelen Általános Felhasználási feltételekben foglaltakat.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó vételi szándékát, megrendelését e-mail-ben visszaigazolni.

Megrendelés esetén a Weblapon feltüntetett Megrendeléskor fizetendő összeget ( tételtől függően előleg vagy teljes ár) a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles Felhasználó megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben a fizetés nem történik meg ezen határidőn belül, úgy a Szolgáltató a megrendelést törli és az ezzel kapcsolatos valamennyi kötelezettsége megszűnik.


4. Az értékesítés feltételei
Az oldal használata során a Felhasználó megrendelésének leadásával beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató megvásárolja az Felhasználó számára a kiválasztott szolgáltatást vagy árucikkre vonatkozó kedvezményre jogosító utalványt.

A kedvezményutalvány az adott szolgáltató által biztosított szolgáltatás igénybe vételére, illetve árucikk kedvezményes megvásárlására jogosít. A szolgáltatások mennyiségi és minőségi tartalmáért, valamint az árucikkek mennyisége és minősége vonatkozásában a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A kedvezményes utalvány felhasználásával igénybe vett szolgáltatások illetve áruvásárlások vonatkozásában a jótállási illetve szavatossági igények a szolgáltatóval szemben érvényesíthetőek.


5. Fizetés
A kupon vételárának kiegyenlítésére az alábbi lehetőségek közül választhat:
• banki átutalás
• banki készpénz befizetés
• fizetés PayU-n keresztül


6. Adatkezelés
Adatvédelmi tájékoztató
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató a Weboldal látogatóival és azon regisztrált Felhasználóval megismertesse a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény legfontosabb rendelkezéseit, azok érvényesítésének módját, a Szolgáltató adatkezelési alapelveit.

6.1. Alapvető fogalmak
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta rögzítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

6.2. Az adatkezelés alapelvei
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy;
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása: Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
A honlapra érkező látogatóról statisztikai célból az alábbi (személyes adatnak nem minősülő) adatokat rögzíti a honlap:
- IP-cím
- hirdetési rendszer adatai (melyik rendszerből, mely weboldalról, milyen kulcsszóra, hányadik helyen szereplő hirdetés, valamint a hirdetés szövege); ezen adatok köre a hirdetési rendszer változása esetén módosulhat.

Adatbiztonság: Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Kikötés: Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő öt nappal előre közzéteszi honlapján.


6.3. Felhasználói regisztrációs lista
Az adatkezelés célja:. A kereshetőségen túl cél, hogy a felhasználó a megadott adatok alapján személyes, a saját profiljának leginkább megfelelő ajánlatot az elsők között kapja meg, ezzel időt és pénzt spórolva. A felhasználókról gyűjtött információkra a személyre szabott ajánlatok okán van szükség.

Az ajánlatkérés szolgáltatás igénybe vétele során a honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:
- teljes név, - email cím, - telefonszám, - ajánlatkérésre vonatkozó adatok (ajánlatkérés tárgya, kapcsolódó információk),- hirdetési rendszer adatai (ha rendelkezésre állnak)
Az adatkezelés célja:
-  az ajánlatkérő összekapcsolása az ajánlatkérő által megadott ajánlatkérésre érdemi ajánlatot adni kész és képes szolgáltatókkal;
- az adatkezelő és az ajánlatkérő közötti kommunikáció a fenti cél elősegítése érdekében (visszaigazolások, értesítések);
-  amennyiben ehhez ajánlatkérő kifejezetten hozzájárul, akkor eseti jelleggel saját vagy harmadik fél termékeinek/szolgáltatásainak promóciója.
Az ajánlatkérés során megadott adatok kezelésére az alábbi szabályok szerint történik:
- az elérhetőségeket (név, email cím, telefonszám) legfeljebb 15, az adatkezelőnél regisztrált szolgáltató kérheti le;
- az ajánlatkérő a fenti limit elérés előtt is bármikor kérheti, hogy további szolgáltatók már ne kérhessék le az elérhetőségeit;
•    A kezelt adatok törlése: A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére köteles haladéktalanul törölni a megadott adatokat.Az adatkezelő elérhetősége: Email: info@bonuszeskuvo.hu'; // -->

Ajánlatkérés esetében, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatókereső menüpontban hozzájárul, a nevét, elérhetőségét, az esküvő időpontját továbbítjuk a Felhasználó által keresett szolgáltatóknak.

az adatkezelő az ajánlatkéréseket az elérhetőségi adatokkal együtt az ajánlatbeadási határidő után 30 napig tárolja; az ajánlatkéréseket az adatkezelő ezen határidő után anonimizálva (a személyes adatok törlésével) tárolja és ezen anonimizált adatokat piackutatási és marketing célra felhasználja, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a reklámokban való közzétételt;
- az ajánlatkérő nevén és e-mail címen kívül megadott elérhetőségeket adatkezelő a 30 napos határidőt követően törli; az ajánlatkérő nevét és e-mail címét az anonimizált ajánlatkérésektől elkülönítve, adatkezelő csak és kizárólag az ajánlatkérés tényének utólagos bizonyíthatósága érdekében tárolja, és ezeket semmilyen piackutatási vagy marketing célra nem használja, kivéve, ha ajánlatkérő hozzájárult a rendszeres hírlevél küldéshez;
- az adatkezelő az adatokat – a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére.
A honlap (és a honlapon működtetett üzleti vállalkozással együttes) harmadik személynek történő esetleges jövőbeni átruházása esetén az adatkezelő személyében jogutódlás következik be, amely jelen "Adatkezelési feltételek" tartalmát nem érinti.
A regisztráció, illetve az ajánlatkérés során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:
•    IP cím
•    időpont
A regisztráció, illetve az ajánlatkérés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.
Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.
Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.
Szólgáltatók
A regisztráció bármikor megszüntethető a következő módon: a www.bonuszeskuvo.hu oldalon bejelentkezve. További felvilágosítás: info@bonuszeskuvo.hu'; // --> címen kérhet.
A regisztrált látogató a következő módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást: info@epiac.hu'; // --> címre e-mailt küldve.
A regisztráció megszüntetésekor a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:
- regisztráció azonosító adatai (név, email cím), - regisztráció időpontja,- regisztrációhoz használt IP-cím, - regisztráció megszüntetésének időpontja, - regisztrációhoz megszüntetéséhez használt IP-cím
Az ajánlatkérő a következő módon kérheti, hogy többen ne kérhessék le az elérhetőségi adatait: a visszaigazoló e-mailben található, erre a célra szolgáló linkre kattintva, majd megerősítve a törlési szándékot, illetve e-mailben a info@epiac.hu'; // --> címen.
Az ajánlatkérési szolgáltatást használó látogató a következő módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást: info@bonuszeskuvo.hu'; // --> címre e-mailt küldve.
A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.
Az ajánlatkérés törlése után adatkezelő az alábbi adatokat őrzi meg:
- ajánlatkérő adatai (név, email cím), - ajánlatkérés időpontja, - ajánlatkérés kategóriája, - ajánlatkérésnél használt IP-cím, - ajánlatkérés megszüntetésének időpontja, - ajánlatkérés megszüntetéséhez használt IP-cím
7. Hírlevél
A www.bonuszeskuvo.hu weblapon történő Hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím, feliratkozó neme, születési dátum, város, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás.

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldés a legújabb és lejáró kuponos ajánlatokról, hírekről, eseményekről korra, nemre és városra szegmentálva. A hírlevél feliratkozók tájékoztatása a legújabb szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), valamint a Grt. 6. §-a.

Az adatkezelés időtartama: Az utolsó hírlevél megnyitástól számított 2 év.


8. Elállás, felelősség
A távollevő között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a Felhasználó a Kupon megvásárlásától számított 8 (nyolc) munkanapon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni a Szolgáltatót, aki az értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a Kupon egyidejű érvénytelenítése mellett a Felhasználó által a Kupon ellenértékeként megfizetett összeget a Felhasználó részére visszautalni, amennyiben a Kupon az érvénytelenítés időpontjáig nem került felhasználásra.

Felelősség
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a kuponnal megvásárolt termékekért. Az ezekkel kapcsolatos garanciális vagy egyéb igények kapcsán az adott szolgáltató az illetékes.

A kupont lemásolni, értékesíteni tilos. Minden előbbiekre irányuló kísérlet a kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.

A kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be. Ha a kupon a névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, nem lehetséges a névérték és a beváltási érték közötti különbözet megtérítésére.

Összevonás más akciókkal: A Szolgáltató határozza meg egyedileg, hogy a kupon más akciókkal, vagy utalványokkal összevonhatóan felhasználható-e.

Elveszett, eltulajdonított kuponok: Sem a Szolgáltató, sem regisztrált partnerei nem felelősek az eltulajdonított vagy elveszített kuponokért, vagy kupon hivatkozási számokért.

Lejárat: A kupon csak az azon feltüntetett időpontig érvényes. A lejárat után semmilyen kedvezményre nem jogosít, nem visszaváltható.


9.  Szellemi tulajdon
A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatása valamennyi elemére.

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató illetve adott esetben partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Bónusz Esküvő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A www.bonuszeskuvo.hu logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó kupon jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.